kovona

Vztah k životnímu prostředí

HomepageO společnostiVztah k životnímu prostředí
Společnost KOVONA SYSTEM, a.s. vymezuje při svých aktivitách jako jednu z prioritních činností trvalé dosahování vysoké úrovně ochrany životního prostředí a to v několika oblastech.

Oblast nakládání s odpady vznikajícími v procesu výroby je plně v souladu se zákonem o odpadech 185/01 Sb. v platném znění. Odpady jsou důsledně tříděny a shromažďovány odděleně ve stanovených nádobách a na předepsaných místech. Již po několik let se používá lis pro lisování odpadní PE folie, který umožňuje recyklaci folie a odpad tak zhodnocuje. Veškeré odpady jsou průběžně evidovány jak kvantitativně, tak kvalitativně. Snižování množství odpadů patří mezi dlouhodobé environmentální cíle společnosti. Téměř veškeré odpady jsou ve spolupráci s oprávněnými firmami následně recyklovány. Produkce nebezpečných odpadů je jen na nejnižší, nezbytně nutné úrovni.

V oblasti obalové techniky společnost důsledně dodržuje ustanovení zákona č.477/01 Sb. o obalech. Pro své obaly používá jen k životnímu prostředí neškodné materiály a jejich velikost je minimální.

Vzhledem k situování nového závodu v Českém Těšíně v podhůří Beskyd, klade si společnost velký důraz na ochranu vod. Průmyslové odpadní vody jsou čištěny v podnikové čistírně odpadních vod.

Úspory energií patří mezi cíle, které mají pozitivní dopad jak na společnost, tak na životní prostředí, neboť úspěšně využívá při svém provozu odpadní teplo. Při výrobě tlakového vzduchu je uvolňováno značné množství tepla, které se běžně odvádí do okolí. KOVONA SYSTEM, a.s. však toto teplo využívá k ohřevu technologických lázní a vytápění administrativní budovy, čímž se šetří značné množství zemního plynu a snižují se emise do ovzduší. Také díky dokonalé izolaci stěn a stropu práškové lakovny je možno vznikající technologické teplo využívat k vytápění výrobních hal a tím dochází k dalším úsporám zemního plynu.

KOVONA SYSTEM, a.s. splňuje v oblasti životního prostředí rovněž přísné požadavky zákaznických standardů. Pravidelně podstupuje náročné zákaznické audity v oblastech ochrany ovzduší, hluku a ochrany před znečišťováním vod, nakládání s chemickými látkami a odpadem, požární ochrany a ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.

V uplynulých letech byly pro snížení energetické náročnosti provozu a zlepšení životního prostředí mj. realizovány tyto investiční akce:
  -  instalace fotovoltaických panelů o výkonu 12 kW na jižní straně výrobní haly,
  -  instalace kogenerační jednotky (plynové mikroturbíny) pro účely využití horkého vzduchu spalin pro ohřev sušící pece lakovací linky a souběžnou výrobu elektrické energie o výkonu cca 60 kW,
  -  instalace výměníku na odvodu spalin ze sušící pece lakovací linky pro účely ohřevu odmašťovací lázně lakovací linky přes trubkový výměník,
  -  využití dešťové vody z podzemní retenční nádrže pro chlazení u indukčního svařování na válcovací lince uzavřených profilů,
  -  výstavba automatické čističky odpadních vod ze tří lakovacích linek a odmašťovací linky.